Política de Privacitat, Avís legal i Protecció de Dades

IDENTIFICACIÓ:

NOM: ASSOCIACIÓ TERRADINÀMICA
CIF: G55522486
DIRECCIÓ: Francesc Nel·lo Ventosa, 5, Bxos, 2a.
43007 – Tarragona – Espanya
EMAIL: info@terradinamica.cat

GENERAL:

A l’efecte del que es preveu en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Terradinàmica, l’informa que compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat.

Terradinàmica, a tenor de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, els comunica que l’accepció àmplia d’aquesta Llei, engloba entre aquests serveis el subministrament d’informació per aquest mitjà. En tot cas, serà aplicable referent a això, la Llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la seva normativa de desenvolupament, especialment, pel que fa a l’obtenció de dades personals, la informació als interessats i la creació i manteniment de fitxers de dades personals.

Terradinàmica, posa en el seu coneixement l’existència d’uns fitxers automatitzats de dades de caràcter personal, titularitat de Terradinàmica, per a les finalitats pròpies de gestió, comunicació i informació. Els citats fitxers es troben inscrits en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, al qual pot accedir l’usuari per a comprovar la situació d’aquests.

MESURES I NIVELLS DE SEGURETAT:

Terradinàmica, ha adoptado las medidas necesarias para mantener el nivel de seguridad requerido, según la naturaleza de los datos personales tratados y las circunstancias del tratamiento, con el objeto de evitar, en la medida de lo posible y siempre según el estado de la técnica, su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

AMBITO D’APLICACIÓ:

L’estructura de fitxers, equips i sistemes d’informació a fi de donar compliment a la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s’aplicaran a tots els fitxers, temporals o permanents, titularitat de Terradinàmica, que continguin dades de caràcter personal, així com a qualsevol equip o sistema d’informació que els tracti.

Tot el personal contractat per Terradinàmica i els seus Encarregats de Tractament, estan obligats al compliment de la citada normativa, amb especial atenció quant a les seves funcions i obligacions, que seran degudament determinades per Terradinàmica.

RECOLLIDA DE DADES:

L’acceptació de les presents condicions, precisa de l’usuari la recollida d’unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis, que li seran sol•licitats personalment a través de formularis o de la pàgina Web.

En el moment que un usuari es registra en el lloc web, o realitza una comanda, les seves dades personals, domiciliaris, i els relatius a les seves compres i formes de pagament, són incorporats a la nostra base de dades per a tramitar la comanda, i romanen disponibles per a consulta de l’usuari.

Perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors, demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquin, com més aviat millor, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

EXERCICI DE DRETS:

Els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, podran ser exercitats per l’usuari, o qui a aquest representi, mitjançant sol•licitud escrita i signada, dirigida a Terradinàmica. No obstant això podran utilitzar-se altres mitjans que permetin reconèixer la identitat del client que exerciti qualsevol dels anteriors drets.

CONSENTIMENT:

L’usuari presta el seu consentiment perquè Terradinàmica pugui fer ús de les seves dades personals a fi de prestar un correcte compliment dels serveis contractats. Així mateix, l’usuari presta el seu consentiment exprés al fet que les seves dades puguin ser utilitzats per Terradinàmica per a l’enviament de comunicacions comercials, incloses les comunicacions electròniques, de les seves produtos i serveis per a empreses (material d’oficina, mobiliari, productes i serveis informàtics i internet, i disseny i desenvolupament web), a través de qualssevol de les seves marques comercials i llocs web de la seva propietat.

L’emplenament del formulari inclòs en el lloc o l’enviament de correus electrònics o altres comunicacions a Terradinàmica, implica el consentiment exprés del client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en el referit fitxer automatitzat, titularitat de Terradinàmica.

Al temps de la petició d’aquesta informació, es comunicarà al client o usuari del destinatari de la informació, de la finalitat per a la qual es recullen les dades, de la identitat i adreça del Responsable del Fitxer i de la facultat de l’usuari d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició al tractament de les seves dades.

CESSIÓ A TERCERS:

Terradinàmica no cedeix dades de caràcter personal sense el consentiment exprés dels seus titulars, que haurà de ser concedit en cada ocasió, sent només cedits amb la finalitat expressada i sempre amb el consentiment de l’usuari o client.

Per al compliment dels seus serveis, Terradinàmica, facilitarà el nom i cognoms, adreça i número de telèfon dels usuaris a les empreses de transport que col•laboren amb l’entitat per a la prestació del servei.

CONFIDENCIALITAT I SECRET PROFESSIONAL:

Les dades recollides en totes les comunicacions privades entre Terradinàmica i els clients o usuaris seran tractats amb absoluta confidencialitat, comprometent-se Terradinàmica a l’obligació de secret de les dades de caràcter personal, al seu haver de guardar-los i adoptar totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que s’estableix en el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que les parts intercanviïn entre si, aquella que aquestes acordin que té tal naturalesa, o la que simplement veure’s sobre el contingut d’aquesta informació. La visualització de dades a través d’Internet, no suposarà l’accés directe a aquests, excepte consentiment exprés del seu titular per a cada ocasió.

Recomanem al client que no faciliti a tercer algun la seva identificació, contrasenya o números de referència que Terradinàmica pogués proporcionar-li. Així mateix, per a garantir que la protecció del secret professional entre Terradinàmica i el client es preservi en totes les comunicacions, el client/usuari no ha de revelar la informació confidencial a tercers.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE SEGURETAT I DE PROTECCIÓ DE DADES:

Terradinàmica es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades a fi d’adaptar-lo a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de codis tipus existents en la matèria, o per decisions corporatives estratègiques, amb efectes de la data de publicació d’aquesta modificació en la pàgina Web de Terradinàmica.

Terradinàmica, a tenor de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, els comunica que l’accepció àmplia d’aquesta Llei, engloba entre aquests serveis el subministrament d’informació per aquest mitjà. En tot cas, serà aplicable referent a això, la Llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la seva normativa de desenvolupament, especialment, pel que fa a l’obtenció de dades personals, la informació als interessats i la creació i manteniment de fitxers de dades personals.